Om Kompkulmen

Detta är ett genomfört projekt, det bedrevs mellan 2011 och 2013 och är nu avslutat.

Kompkulmen

- Kompetensförsörjning för Musik och Kulturskolor i Mellersta Norrland

Presentation av projektet - pdf

Slutrapport -

Projektet Kompkulmen startade redan under hösten 2010 då en styrgrupp satte igång med det förberedande arbetet. Våren 2011 fortsatte förberedelserna i ett förprojekt med stöd av pengar från Europeiska Socialfonden. På alla deltagande skolor, det vill säga samtliga 15 musik- och kulturskolor i Jämtlands och Västernorrlands län, gjordes kartläggningar med fokus på bland annat kompetensutvecklingsbehov, jämställdhet och tillgänglighet.

Kartläggningen visade på ett ökat krav på bred kompetens hos lärarna i takt med att allt fler ämnen och genrer efterfrågas samt för att kunna möta elever med olika förutsättningar och kulturella bakgrunder. Kraven blir ännu högre i de mindre kommunerna där det finns färre lärare och alltså krävs bredare kompetens hos varje enskild lärare. Kartläggningen visade också på en jämställd personalgrupp men att elevernas instrument- och genreval ibland är skevt, samt på bristande kunskap angående tillgänglighet vad gäller lokaler, utrustning och kommunikation.

Personalen på musik- och kulturskolor omfattas inte av statliga fortbildningar och budgeten för kompetensutveckling är oftast mycket låg. Tanken med Kompkulmen var att erbjuda en rejäl chans att faktiskt kunna stärka personalens möjligheter att svara upp emot framtidens krav och att kunna stå starka på arbetsmarknaden.

Pengarna till Kompkulmen kom från Europeiska Socialfonden.

Målet med projektet var att stärka personalen på skolorna så att de kan möta de krav som ställs från elever, huvudmän och omvärld samt att bredda den individuella kompetensen för att öka möjligheterna att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid eventuell arbetslöshet. Detta skedde genom kompetensutveckling i form av konferenser, utbildningar, studiebesök, observationer och lärande samtal.

Resultatet blev ökade kunskaper i kulturskolespecifika ämnen. Det kan t ex handla om nya tekniker och ledarskap.

Kunskapen om funktionsnedsättningar, anpassning av lokaler, utrustning och kommunikation skulle också öka så att information och verksamheter kan göras möjliga för alla att ta till sig – möjligheterna att, oavsett ev funktionshinder, delta eller arbeta i verksamheten skulle stärkas.

Ett annat mål var att öka kunskapen och medvetenheten om vikten av jämställdhet. Under projektets gång initierades aktiviteter som syftade till att inspirera och locka eleverna att välja aktiviteter tvärs emot invanda könsmönster.

Projektet innehöll också en transnationell del med fokus på musikterapi. Samarbetsland är Italien.

Permalänk till denna artikel: http://kompkulmen.se/om-kompkulmen/

Kompkulmenvisan

Kompkulmenvisan Melodi: Flickorna i Småland. Text: Lars Fahlgren 1. Vid Åreskutans toppar vi alla samlats har femton skolor som ju jobbar med kultur mest alla dar. Från Västernorrland vi kommer å från Jämtelandet me´ för att bränna fyra mille. Vi ska lyckas bra med de´. Ref: Det är KOMPKULMEN som startar för att mera kraft …

Visa sida »